Ouders/Oudercommissie

Ouders hebben een belangrijke rol te vervullen in het bewaken van de (kwaliteits)normen van een Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders door mee te praten over het beleid van de vestiging. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert overleg met de directie. Vanuit de oudercommissie op een vestiging, is minimaal één ouder afgevaardigd in de centrale oudercommissie.

Klik rechts op het organigram om te zien wie er in de Oudercommissie zitting heeft namens welke locatie.

Waarom een Centrale Oudercommissie?
Kinderopvang 'De Boerderij' heeft meerdere locaties. Op elk van deze locaties dient een oudercommissie aangesteld te worden. Om te voorkomen dat elke vestiging zijn eigen weg gaat is besloten een centrale oudercommissie op te richten. Van elke oudercommissie is een afgevaardigd lid aanwezig. Deze leden te samen vormen de Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie overlegt met de directie van kinderopvang 'De Boerderij' over algemene zaken. Op deze wijze wordt de eenheid van het beleid binnen alle vestigingen veilig gesteld. Een lokale oudercommissie behoudt echter ten alle tijde het recht hiervan af te wijken. Ook kan de lokale oudercommissie aanvullingen op het beleid doorvoeren. Het adviesrecht houdt in dat de directie geen besluit kan nemen over deze onderwerpen, zonder hiervoor eerst de oudercommissie te raadplegen. Om over deze onderwerpen mee te kunnen denken, heeft de oudercommissie een wettelijk recht om alle informatie te krijgen die nodig is om tot een goed advies te komen. De directie mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie, indien zij schriftelijk en gemotiveerd kan aangeven waarom zij wenst af te wijken.

Adviesrecht
Via een mandateringsformulier hebben de oudercommissies van de drie locaties de Centrale Oudercommissie gemachtigd verzwaard adviesrecht over te nemen met betrekking tot de volgende punten:

 1. De uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie met betrekking tot
  1. aantal kinderen per leidster
  2. groepsgrootte
  3. opleidingseisen beroepskrachten
  4. inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding;
 2. Algemeen pedagogisch beleidsplan van de organisatie;
 3. Algemene voedingsbeleid van de organisatie;
 4. Algemene gezondheidsbeleid van de organisatie;
 5. Algemene veiligheidsbeleid van de organisatie;
 6. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de
  leden van de klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht;
 7. Openingstijden
 8. Wijziging van de prijs

Ook biedt de oudercommissie ondersteuning bij diverse jaarlijkse ouderbijeenkomsten en andere activiteiten van de vestiging. U kunt hierbij denken aan de ouderavonden, informatieavonden, open dagen etc.

De Geschillencommissie

Sinds 1 januari 2016 heeft Kinderopvang De Boerderij een registratieovereenkomst met De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit betekent dat de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geschillen kan behandelen conform het toepasselijk Reglement. Klik HIER om de Registratieverklaring in te zien. 

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

 • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
 • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
 • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nI en op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Vragen stellen?
Heeft u een vraag voor één van de leden van de Oudercommissie, aarzel niet om één van hen aan te spreken. Wilt u één van hen persoonlijk spreken, dan kunt u een mailtje sturen naar oudercommissie@kinderopvang-deboerderij.nl. Zij zullen dan telefonisch of per mail contact met u opnemen. Hiernaast ziet u wie in de Oudercommissie zitting heeft namens welke locatie.

Bestanden

Het laatste nieuws

Communicatie noodopvang tijden...

07-04
NOODOPVANG IN SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN Het coronavirus heeft onze samenleving al ruim drie weken in haar greep. Dat betekent voor ouders/verzorgers thuis en voor het onderwijs dat zij samen voor een grote uitdaging staan. Leerkrachten moeten o... lees verder

Kinderopvangkosten

02-04
Wij verwachten de komende tijd meer duidelijkheid te krijgen over hoe wij het deel van de kinderopvangkosten die u zelf betaalt aan u gaan terug betalen. Belangrijk hierin is wel dat de factuur van de kosten aan ons betaald is. Wijzig uw kinderopvang... lees verder

Koeien de wei in op 7 april

02-04
Dinsdag 7 april mochten de koeien van boer Harry de wei in. Jaarlijkse vieren we dit met een open dag en de Koeiendans. Dit jaar helaas zonder open dag en zonder publiek. Maar de koeien waren gelukkig even blij als anders en maakten de gekste spronge... lees verder

Schoolvakanties 2019-2020 Aloy...

09-07
Hieronder een overzicht van de schoolvakanties voor het schooljaar 2020 van de Aloysiusschool. Voorjaarsvakantie: 17 t/m 24 februari 2020 Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020 Hemelvaartvakantie: 21 + 22 mei 2020
Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl